Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.pinkpillow.com.pl


 
Logo pink×pillow - sklep z ozdobami do domu handmade
 
pink×pillow
 
Sprzedawca: 
Mateusz Kulesza
ul. Okopowa 6A
06-320 Baranowo
numer konta ING Bank Śląski: 31 1050 1979 1000 0097 3530 8232 
 
Kontakt ze sprzedawcą:
numer telefonu: 884 804 015
adres email: pinkpillowpolska@gmail.com
 

 


Spis treści 1 .       Definicje
 2 .       Zasady ogólne
 3 .       Składanie zamówień
 4 .       Koszty i termin wysyłki
 5 .       Płatności
 6 .       Odstąpienie od umowy
 7 .       Procedura reklamacji
 8 .       Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych
 9 .       Opinie w Sklepie Internetowym
10 .      Postanowienia końcowe


  §1 Definicje1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej: „Regulamin”.

2. Klient – osoba  fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą  fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, określony w §1 niniejszego Regulaminu.

5. Producent (Rękodzielnik, Projektant) Osoba wykonująca Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.pinkpillow.com.pl . Opisy Towarów oraz stron informacyjnych Sklepu używają terminów Producent, Rękodzielnik oraz Projektant wymiennie.

6. Przedmiot Transakcji Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Usługa Dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

10. Sklep Internetowy dalej: „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pinkpillow.com.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 


   §2 Zasady ogólne1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.pinkpillow.com.pl .

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep Internetowy pink×pillow ( www.pinkpillow.com.pl ) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu oraz za pomocą systemu logistycznego zwanego dropshipping, w związku z czym prezentowany na Stronie Towar, będzie lub może być wysłany z innego miejsca niż siedziba główna firmy pink×pillow.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są wykonane ręcznie przez Rękodzielników z zachowaniem należytej staranności.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

7. Klient powinien używać Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci powinny używać Towarów tylko pod opieką osób dorosłych.


   §3 Składanie zamówień1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.pinkpillow.com.pl są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, który podany jest oddzielnie w opisie Towaru, jak i w koszyku zakupowym podczas składania Zamówienia.

2. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep Internetowy ( www.pinkpillow.com.pl ).

3. Zamówienia składane poprzez Sklep Internetowy można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz aktywny numer telefonu i adres e-mail.

5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem.


   §4 Koszty i termin wysyłki1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. W przypadku gdy podane dane są nie kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i poinformuje go niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, Poczty Polskiej lub do paczkomatów InPost.

3. Czas realizacji Zamówienia jest zgodny z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu Internetowego ( www.pinkpillow.com.pl ). Do czasu realizacji Zamówienia, należy doliczyć czas dostawy (zwykle 2-3 dni robocze). W przypadku płatności „przelewem tradycyjnym” czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy, podanymi w zakładce "Czas i sposób dostawy" a także w opisie Przedmiotu Transakcji oraz koszyku zakupowym podczas składania Zamówienia.


   §5 Płatności1. Na każdy sprzedany Towar, Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (w formie elektronicznej, zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 Ustawy o VAT), przesyłany na podany przez Klienta adres e-mail (poczta elektroniczna).

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma Blue Media S.A.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.


   §6 Odstąpienie od umowy1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni roboczych (o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oświadczenia).

2. Termin 14-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy, lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia oświadczenia Konsumenta, w sposób który umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Zakupiony towar w stanie nienoszącym znamion użytkowania czy zniszczenia, należy zwrócić na adres Sprzedawcy, podany na wstępie tego Regulaminu.

7. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Sprzedawca.

8. Prawo zwrotu nie dotyczy rzeczy nieprefabrykowanej tj. Towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


   §7 Procedura reklamacji1. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, jeśli jest tak podane w opisie prezentowanego Towaru. Gwarancja ta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji Towaru w Sklepie Internetowym pink×pillow ( www.pinkpillow.com.pl ) jest podany w opisie prezentowanego Towaru.

2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy, podany na wstępie tego Regulaminu.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym według instrukcji w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w punktach powyższych, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


   §8 Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowychSklep Internetowy www.pinkpillow.com.pl przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji Zamówień.

Dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta w przypadku rozliczeń oraz, jeśli dotyczy, numer NIP i nazwę oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Administratorem danych osobowych jest
pink×pillow
Mateusz Kulesza
ul. Okopowa 6A
06-320 Baranowo

 

Sklep Internetowy www.pinkpillow.com.pl współpracuje z innymi firmami oraz Rękodzielnikami, Producentami i Projektantami na zasadzie dropshippingu i na potrzebę realizacji Zamówień dane mogą być przekazane tym podwykonawcom, w celu nadania oraz wysyłki zakupionego Towaru.

 

Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umów.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zakupy na Stronie Internetowej oraz realizacje Zamówienia.

 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z czym przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Całą treść rozporządzenia znajdą Państwo pod tym linkiem: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są przekazywane w celu realizacji umów zawieranych poprzez Sklep Internetowy naszym podwykonawcom czyli dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych oraz firmom kurierskim a także innym Rękodzielnikom, Producentom i Projektantom, z którymi współpracujemy.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 
Pełna treść oraz zakres praw i obowiązków, co do Polityki prywatności, znajduje się w zakładce "Polityka prywatności i Cookies"


   §9 Opinie w Sklepie Internetowym1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

3. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy oraz wizytówkę TrustMate.io (https://trustmate.io/opinie/pinkpillow-com-pl).

4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 

   §10 Postanowienia końcowe1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Internetowym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 

   §11 Grafika, zdjęcia i prawa autorskie1. Zdjęcia, grafika oraz inne materiały znajdujące się w serwisie pinkpillow.com.pl :
- są własnością Sprzedawcy,
- są wystawione za zgodą rękodzielników i innych podmiotów świadczących usługi dla serwisu pinkpillow.com.pl ,
- pochodzą z darmowych baz grafik i zdjęć takich jak: www.pexels.com oraz www.flaticon.com .
 
Płatności Shoper

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl