Logo Sklepu pinkpillow.com.pl

Prawdziwe Rękodzieło

z Polski

   Menu

SPRAWDŹ NASZEGO BLOGA

ZASADY WSPÓŁPRACY DLA TWÓRCÓW OBOWIĄZUJĄCE W SKLEPIE PINKPILLOW.COM.PL

Logo pink×pillow - sklep z ozdobami do domu handmade

pink×pillow

Administrator Sklepu:
Mateusz Kulesza Sprzedaż Internetowa
ul. Okopowa 6A
06-320 Baranowo
NIP: 7582386069
Numer konta ING Bank Śląski: 81 1050 1979 1000 0097 6310 0451

Kontakt z Administratorem Sklepu:
Numer telefonu: 884 804 015
Adres e-mail: pinkpillowpolska@gmail.com


Spis treści


1.   Zasady i postanowienia ogólne
2.   Zasady współpracy oraz korzystania z Panelu Twórcy
3.   Obowiązki dotyczące Twórcy
4.   Zakazy dotyczące Twórcy
5.   Prawa oraz obowiązki dotyczące Administratora Sklepu
6.   Treści udostępniane przez Twórców na stronach Sklepu
7.   Zasady plasowania ofert produktowych na stronach Sklepu
8.   Unijna dyrektywa DAC7
9.   Postanowienia końcowe


§1 Zasady i postanowienia ogólne


1. Niniejsze Zasady dotyczą współpracy między Sklepem a Twórcami, którzy wystawiają swoje produkty na stronie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem pinkpillow.com.pl i jego podstron.
2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem pinkpillow.com.pl, prowadzony jest przez: Mateusz Kulesza Sprzedaż Internetowa, ul. Okopowa 6A, 06-320 Baranowo, NIP: 7582386069. Dane kontaktowe adres poczty elektronicznej (e-mail): pinkpillowpolska@gmail.com lub numer telefonu: 884 804 015.
3. Sklep oferuje Klientom Produkty określane mianem dekoracji i ozdób handmade, inaczej rękodzieła do domu lub mieszkania. Sklep nie oferuje zabawek, ubranek oraz produktów vintage lub second-hand. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są tworzone ręcznie przez rękodzielników, projektantów i małe pracownie. Administrator podejmuje współpracę zarówno z firmami, jak i osobami fizycznymi nie posiadającymi działalności gospodarczej (niewielka sprzedaż tzw. działalność nierejestrowana) powyżej 18 roku życia.
4. Administrator Sklepu wymieniony w powyższym punkcie udostępnia Rękodzielnikom bezpłatnie Panel Twórcy, który daje im możliwość wystawiania swoich Produktów, zarządzania nimi, w tym tworzenia opisów, dodawania zdjęć, a także odpowiadania na zapytania Klientów i użytkowników Sklepu. Twórca ma również możliwość prowadzenia własnego Profilu Twórcy z opisem swojej działalności, opiniami oraz aktywnymi Produktami.
5. Rękodzielnik, zakładając Konto i uzyskując dostęp do Panelu Twórcy, zobowiązany jest do Akceptacji Regulaminu Sklepu, Polityki prywatności, a także stosowania się do niniejszych „Zasad współpracy dla Twórców obowiązujących w Sklepie pinkpillow.com.pl”. Jest to dobrowolna akceptacja, jednakże konieczna do współpracy ze Sklepem.
6. Niestosowanie się do Regulaminu, Polityki prywatności oraz niniejszego dokumentu wiązać będzie się z zakończeniem współpracy ze Sklepem, a także usunięciem Konta Twórcy i jego Produktów.
7. Usunięcie Konta Twórcy, danych, opisów Produktów i wszelkich innych treści następuje do końca następnego pełnego miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie współpracy pomiędzy Sklepem a Twórcą (z uwzględnieniem zapisów §6). O zakończeniu współpracy Twórca zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres e-mail lub numer telefonu podany w Panelu Twórcy.


§2 Zasady współpracy oraz korzystania z Panelu Twórcy


1. Panel Twórcy służy do wystawiania Produktów oraz zarządzania nimi. W Panelu tym dostępne są między innymi takie zakładki jak: Zamówienia, Statystyki sprzedaży oraz Saldo pozwalająca śledzić dostępne środki do wypłaty. Ponadto w Panelu tym Twórca może zarządzać i edytować swoje dane i informacje o sobie, w tym te widoczne dla Klientów Sklepu w Profilu Twórcy oraz w załączeniu do Zamówienia dla Klienta tj. adres e-mail oraz numer telefonu. Udostępnianymi informacjami nie mogą być linki do zewnętrznych stron i profili w mediach społecznościowych oraz hasła i zwroty nawołujące Klientów do przejścia na zewnętrzne strony.
2. Twórca, dodając Produkty w Panelu Twórcy i publikując je na stronie Sklepu, jest w pełni świadomy możliwości Zamówienia ich przez Klientów Sklepu, i tym samym zobowiązuje się do ich sprzedaży lub wykonania na Zamówienie. Twórca odpowiedzialny jest za aktualizowanie stanów dostępnych produktów oraz dostępność wystawianych produktów w Sklepie.
3. Do oczekiwanej cena za Produkt wystawiany przez Twórcę na stronie Sklepu, należy doliczyć Prowizję, która będzie pobrana przez Administratora Sklepu podczas składania przez Klienta Zamówienia. Prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy. Cena widniejąca na stronie Sklepu to cena oczekiwana przez Twórcę + prowizja Administratora.
4. Prowizja pobierana przez Administratora od ceny Zamówionych Produktów wynosi:
19% dla cen Produktów od     0,01 zł do 100 zł,
◘ 18% dla cen Produktów od 100,01 zł do 250 zł,
17% dla cen Produktów od 250,01 zł do 450 zł,
◘ 16% dla cen Produktów od 450,01 zł do   ∞  zł.
5. W przypadku pojawienia się opłaconego Zamówienia, na Produkt/y wystawione przez Twórcę na stronie Sklepu, zobowiązany jest on do realizacji Zamówienia oraz jego wysyłki na dane Klienta podane w Panelu Twórcy w zakładce „Zamówienia”.
6. Twórca powinien oznaczać etapy realizacji Zamówienia poprzez statusy widniejące przy każdym Zamówieniu tj. „W realizacji”, „Wysłane” oraz „Zwrócone” w przypadku Zwrotu. Administrator może skontaktować się z Twórcą w przypadku braku zmian statusów Zamówienia lub w celu poznania aktualnego statusu zamówienia.
7. Po potwierdzeniu otrzymania przez Klienta przesyłki, z zamówionymi Produktem/ami oraz potwierdzeniu ich zgodności z opisem widniejącym w Sklepie, Zamówienie uznane zostanie za „Zrealizowane” (około 2-4 dni od zmiany statusu przez Twórcę na „Wysłany”) i daje możliwość Twórcy do ubiegania się o zapłatę za to Zamówienie.
8. W przypadku niemożliwości zrealizowania w całości lub części Zamówienia, z przyczyn niezależnych od Twórcy, zobowiązany jest on do jak najszybszego poinformowania o tym fakcie Administratora Sklepu oraz Klienta, który złożył Zamówienie.
9. Przelew za zrealizowane Zamówienia wykonywany jest 2 razy w miesiącu w najbliższy dzień pracujący 15 i 30 dnia każdego miesiąca na dane bankowe podane przez Rękodzielnika w Panelu Twórcy > System > Płatność. Administrator może przed opłaceniem zamówienia wymagać rachunku/faktury od Twórcy za zrealizowane Zamówienie/a, a także wstrzymać wypłatę środków do czasu wypełnienia przez Twórcę tego obowiązku.
10. Za każde zrealizowane Zamówienie Twórca otrzyma płatność w wysokości sumy Zamówionych przez Klienta Produktów (tworzonych przez tegoż Twórcę), pomniejszonych o prowizję dla Administratora w wysokości podanej w pkt. 4. W przelewie dla Twórcy zawierać będą się również opłaty za dostawy, które Klient uiścił podczas składania Zamówienia za Produkty od tegoż Twórcy. Opłaty te będą zgodne z wprowadzonymi przez Twórcę opłatami za dostawę w Panelu Twórcy > Ustawienia > Wysyłka. Administrator nie odpowiada za błędne/nieaktualne ceny wprowadzone przez Twórcę w tymże sposobie/ach dostawy.
11. Twórca zobowiązany jest do wystawienia rachunku/faktury dla Sprzedawcy, którym jest Administrator Sklepu, za zrealizowane Zamówienia oraz opłaty przesłane w ramach realizacji dostawy, zgodnie z Art. 106b. Ustawy o Podatku od towarów i usług. Dokument należy wysłać drogą mailową na pinkpillowpolska@gmail.com do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
12. Panel Twórcy daje możliwość odpowiadania na zapytania Klientów, przesyłanych poprzez formularz zapytania, dostępny przy Produktach należących do Twórcy oraz na jego Profilu dostępnym w Sklepie.


§3 Obowiązki dotyczące Twórcy


1. Twórca, podejmując współpracę oraz wystawiając swoje produkty w Sklepie, przy akceptacji Regulaminu Sklepu, Polityce prywatności oraz Zasad niniejszego dokumentu zobowiązuje się do:
a) przestrzegania zapisów Regulaminu, Polityki prywatności oraz niniejszego dokumentu „Zasad współpracy dla Twórców w Sklepie pinkpillow.com.pl”, a także obowiązujących przepisów Prawa, w tym również tych dotyczących zakupów na odległość m.in. prawa Klientów do Zwrotów / Reklamacji oraz odstąpienia od Umowy;
b) dodawania legalnych Produktów oraz niezabronionych przez przepisy prawa, a także nienaruszających norm i powszechnie obowiązujących dobrych obyczajów. Produkty muszą być wykonane w sposób staranny, tak by nie zagrażały niczyjemu zdrowiu oraz życiu;
c) oświadczenia, że jest on uprawniony do przekazania tytułu własności do wystawianych Produktów w przypadku ich sprzedaży, a także posiadania wszelkich wymaganych licencji np. na wykorzystywanie znaków towarowych i wizerunków widocznych na Produkcie;
d) podawania informacji i danych zgodnych z prawdą, w tym tworzenia opisów Produktów zgodnych ze stanem faktycznym i oddających w pełni ich cechy i atrybuty. Za wszelkie nieścisłości i błędy dotyczące podawanych danych (w tym również danych bankowych) oraz dotyczących opisów Produktów odpowiada Twórca;
e) opatrzenia każdego z Produktów co najmniej jednym zdjęciem obrazującym w pełni jego cechy i atrybuty oraz przedstawiającym jego faktyczny stan. Zdjęcia nie mogą zawierać logotypów, znaków reklamowych i innych znaków towarowych, do których Twórca nie posiada licencji lub zgody ich właściciela/li;
f) realizacji Zamówień ze starannością i wykonania produktów w zgodności z opisem Produktu widniejącym na stronie Sklepu, w czasie, w którym Twórca zobowiązał się do jego wykonania oznaczonym jako czas realizacji (czas realizacji można dodawać i edytować każdorazowo podczas dodawania Produktu w Panelu Twórcy);
g) bezpiecznego spakowania Produktu/ów i ich należytego zabezpieczenia tak, aby cało dotarły do Klienta. Za uszkodzenia Produktu/ów z przyczyny nieodpowiedniego zabezpieczenia paczki i jej zawartości, odpowiada Twórca. Dodatkowe opłaty wynikające z niewłaściwego lub błędnego nadania paczki w tym podania nieprawidłowych wymiarów bądź wagi paczki pokrywa Twórca;
h) przechowywania dowodów nadania paczek, na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia paczki;
i) respektowania praw przysługujących Klientowi w tym tych dotyczących Zwrotu i Reklamacji zgodnie z §8, §9 i §10 Regulaminu Sklepu. Zwrotom nie podlegają Produkty tworzone na zamówienie według specyfikacji i wytycznych klienta zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta;
j) wykorzystywania niezbędnych danych udostępnianych przez Klientów jedynie w celach realizacji Zamówień, a także przetwarzania i dbania o ich bezpieczeństwo zgodnie z przepisami RODO;
k) w przypadku Zwrotu oraz uznanej Reklamacji, Twórca zobowiązuje się do zwrócenia Sprzedawcy kwoty za zwrócony lub reklamowany Produkt oraz zobowiązuje się do należytego przedstawienia tego faktu w formie rachunkowej na wystawionym rachunku/fakturze za miesiąc, w którym dokonany był Zwrot lub Reklamacja. W poczet Zwrotu wlicza się kwota za Zamówione Produkty oraz opłata/y za dostawę. Ponadto Twórca w przypadku Zwrotu lub Reklamacji produktu zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych dla Klienta do odesłania Produktu/ów, a także jego odebrania. W przypadku rezygnacji z otrzymania zwracanego/reklamowanego Produktu/ów, Twórca musi wyrazić i przesłać w formie cyfrowej do Administratora wolę odstąpienia od przyjęcia Produktu/ów;
l) odpowiadania na zapytania Klientów, w sposób kulturalny i rzeczowy;
m) wcześniejszego informowania Administratora o chęci rozwiązania umowy po ówczesnym wywiązaniu się z wszelkich zobowiązań, w tym zrealizowaniu bieżących Zamówień;

n) stałego kontaktu ze Sprzedawcą/Administratorem oraz wszelkiego informowania go na bieżąco o zaistniałych zmianach w danych, statusach zamówień, urlopach, problemach technicznych itp. W przypadku braku kontaktu z Twórcą, przy trzykrotnych próbach kontaktu, Administrator ma prawo anulować zamówienie (wiąże się to z brakiem możliwości ubiegania się o zapłatę za Produkt/y i ich wysyłkę), usunąć Konto Twórcy oraz wszystkie jego dane ze strony Sklepu zgodnie z §1 pkt. 7;
o) współpracy w koleżeńskich relacjach, w których to nie obraża się uczuć, wyznania, orientacji oraz respektuje się prawa do innego zdania i pozostałych obowiązujących przepisów;
p) poinformowania Administratora Sklepu o swoim statusie prawnym tj. Firma lub Osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej (tzw. działalność nierejestrowana), a w przypadku zmiany tego statusu do aktualizacji tej informacji;
r) udzielenie wszelkich potrzebnych danych Administratorowi m.in. danych firmy oraz kontaktowych, a także tych potrzebnych w ramach przekazania formularza DAC7 do odpowiednich służb. Dane te muszą być zgodne z prawdą i za wszelkie nieścisłości odpowiada Twórca.


§4 Zakazy dotyczące Twórców


1. Twórca, podejmując współpracę oraz wystawiając swoje produkty w Sklepie, przy akceptacji Regulaminu Sklepu, Polityki prywatności oraz Zasad niniejszego dokumentu ma zakaz:
a) kierowania ruchu klientów oraz realizacji Zamówień na inne strony, w tym fanpage’e oraz profile social media z pominięciem Sprzedawcy;
b) umieszczania własnych logotypów, nazw i znaków towarowych, na stronach sklepu lub zdjęciach Produktów, bez uprzedniej zgody Administratora Sklepu;
c) podejmowania działań informatycznych, programistycznych lub wszelkich innych działań mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Twórcy oraz ingerencję w zasady i techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu, oraz udostępnianych w nim Usług Elektronicznych;
d) obrażania innych oraz przesyłania treści zabronionych, w tym propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
e) nielegalnego wykorzystywania danych udostępnianych przez Klientów w ramach składanego Zamówienia, w tym do celów własnych i reklamowych oraz przekazywania tych danych osobom trzecim. Za wszelkie łamanie i bezprawne wykorzystywanie tych danych z powodu niezabezpieczenia tych danych lub niestosowania się do przepisów RODO odpowiada prawnie Twórca (w tym również materialnie);
f) udostępniania swoich danych logowania do Konta Twórcy osobom trzecim.


§5 Prawa i obowiązki Administratora Sklepu


1. Administrator Sklepu zobowiązuje się do weryfikowania przesłanych zgłoszeń od innych twórców w celu ewentualnego podjęcia z nim współpracy. Decyzję o akceptacji zgłoszenia lub jego odrzucenia wraz z powodem, twórca otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do 7 dni roboczych.
2. Administrator Sklepu zobowiązuje się do udostępniania zaakceptowanym Twórcom Panelu Sprzedaży oraz stron Sklepu widniejących pod adresem pinkpillow.com.pl i jego podstron.
3. Sprawnego rozwiązywania wszelkich problemów technicznych i aktualizacyjnych niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego działania Sklepu.
4. W przypadku problemów z obsługą Panelu Twórcy, Administrator zobowiązuje się do pomocy Twórcy, na tyle ile pozwalają mu jego kompetencje i posiadane narzędzia.
5. W celu poprawienia jakości Treści opisów, lub wyglądu zdjęć Produktów, Administrator na życzenie Twórcy, może podpowiedzieć/poprawić treść lub jakość zdjęć Produktów, jednakże czynność ta musi być ostatecznie zweryfikowana i wszelkie zmiany dokonane przez Administratora w treści opisów, wyglądzie zdjęć muszą być ostatecznie zaakceptowane przed publikacją w Sklepie, przez Twórcę. Brak tej akceptacji wiązać się będzie z niemożliwością podjęcia powyższych działań Administratora oraz wycofania wprowadzonych zmian i poprawek.
6. Do terminowego wypłacania należności Twórcom, za sprzedane Produkty oraz kosztów dostawy za Zamówione Produkty opłacone przez Klientów w ramach Zamówienia.
7. Administrator zobowiązuje się do nieprzypisywania sobie cudzej pracy i twórczości Produktów widniejących na stronach Sklepu.
8. Administrator może cofnąć publikację Produktu lub wycofać go ze stron Sklepu, jeśli Produkt ten:
– nie wpisuje się w ramy zawarte w §1 pkt. 3;
– może wpłynąć negatywnie na działanie sklepu lub jego wizerunek;
– jest nielegalny lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, lub istnieje takie podejrzenie co do wystawianego Produktu (Produkt taki zostanie zablokowany na czas wyjaśnienia podejrzenia);
– treść opisów, zdjęć rażąco narusza ogólnie przyjęte normy panujące w Sklepie.
9. Administrator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Twórcy i jego Produktów w przypadku:
– nieprzestrzegania przez Twórcę Regulaminu Sklepu, Polityki prywatności oraz Zasad współpracy dla Twórców obowiązujących w Sklepie pinkkpillow.com.pl, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
– braku lub utrudnionego kontaktu z Twórcą przez dłuższy okres czasu (po trzykrotnych próbach kontaktu);
– pojawienia się negatywnych opinii od Klientów na temat Twórcy, jego Produktów lub działania, mogącego wpłynąć negatywnie na renomę i dobre imię Sklepu, w tym pozostałych Twórców.
10. Przestrzegania oraz respektowania praw Twórców zgodnych z Regulaminem, Polityką prywatności, a także niniejszym dokumentem oraz przepisami prawa.
11. Selekcji Produktów dostępnych w Polecane, Newsletter i innych miejscach na stronach lub social mediach Sklepu pinkpillow.com.pl. Selekcji tej dokonuje Administrator. Wpływ na selekcję ma wygląd i jakość zdjęć, sezonowość i zapotrzebowanie na dane produkty oraz zainteresowanie danym produktem.
12. W przypadku wszelkich wątpliwości i podejrzeń łamania przepisów przez Twórcę Administrator ma prawo skontaktować się z Twórcą w celu ich wyjaśnienia. Kontakt ten może odbyć się poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu stron Sklepu i jego usług, które powstały z przyczyn niezależnych od Administratora.
14. Administrator nie gwarantuje Twórcy, że produkty wystawione przez niego będą sprzedane. Jednakże Administrator dokłada wszelkich starań, aby pozyskać potencjalnych Klientów.


§6 Treści udostępniane przez Twórców na stronach Sklepu


1. Treści w tym zdjęcia, grafiki, opisy Produktów, wprowadzone do Panelu Twórcy i upublicznione przez niego samego na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane przez Administratora Sklepu do:
– promowania oraz reklamowania samego Produktu, jak i Sklepu w tym jego podstron;
– promowania Produktów poprzez posty, relacje, piny, materiały wideo i aktualności na takich serwisach jak Facebook, Instagram, Google, Pinterest, Tiktok, Youtube;
– akcji promocyjnych oraz płatnych działań np. reklamy i wpisy gościnne na innych portalach.
2. Powyższe działania przeprowadzone są po udzieleniu Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i przenoszalnej licencji na korzystanie z niniejszych treści, do których sam Twórca posiada zezwolenia i uprawnienia. Licencje i uprawnienia te udzielane są Administratorowi w momencie zamieszczenia przez Twórcę na stronach Sklepu i Panelu Twórcy treści, w tym zdjęć.
3. W celu przeciwdziałania nielegalnego kopiowania zdjęć i umieszczania ich na innych serwisach oraz nielegalnym podszywaniu się pod twórczość Rękodzielników, wystawiających się w naszym serwisie, każde zdjęcie produktowe opatrzone jest znakiem wodnym z adresem naszego sklepu pinkpillow.com.pl, czyli miejsca z jakiego zdjęcie zostało pobrane. Ma to na celu ułatwienie wykrycia ewentualnej próby oszustwa oraz ewentualne ułatwienie klientowi dotarcia do prawowitego Twórcy, poprzez stronę naszego sklepu.


§7 Zasady plasowania ofert produktowych na stronach Sklepu


1. Oferty produktowe na stronach sklepu w Kategoriach, zakładkach Nowości, Promocje oraz Tagi i tym podobne są plasowane, czyli wyświetlane według danej kolejności. W podstawowej wersji plasowanie odbywa się według: Sortuj wg popularności, jednak w każdym momencie każdy użytkownik może zmienić sposób wyświetlania ofert produktowych w rozwijanym okienku znajdującym się nad produktami.
2. Użytkownik może wybrać sposób wyświetlania ofert produktowych według:
– Sortuj wg popularności,
– Sortuj wg średniej oceny,
– Sortuj od najnowszych,
– Sortuj po cenie od najniższej,
– Sortuj po cenie od najwyższej.

3. Na dole strony produktowej wyświetlają się:
PRODUKTY OD TEGO TWÓRCY – czyli pozostałe produkty od Twórcy, do którego należy aktualnie oglądany produkt.
MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ – są to produkty powiązane z aktualnie oglądanym produktem. Produkty te są ustalane ręcznie przez Administratora.

4. Sklep pinkpillow.com.pl nie udostępnia płatnych usług wyższego plasowania ofert, w celu podwyższenia pozycji oferty.


§8 Unijna dyrektywa DAC7


Czym jest unijna dyrektywa DAC7?

Regulacje unijnej dyrektywy DAC7 zakładają gromadzenie danych przez platformy sprzedażowe przede wszystkim w zakresie informacji o aktywności sprzedażowej i dochodach osiągniętych przez sprzedawców i raportowania ich lokalnym organom podatkowym. Prawo weszło w życie 1 stycznia 2023 r., a raport musi zostać złożony po zakończeniu każdego roku kalendarzowego do końca stycznia. Termin złożenia pierwszego raportu (za rok 2023) mija 31 stycznia 2024 roku. Szef KAS ma również możliwość zażądania od platformy przekazania raportów na bieżąco, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W związku z powyższym platforma sprzedażowa/sklep pinkpillow.com jest prawnie zobowiązany do zbierania informacji o dochodach i danych podatkowych sprzedających, którzy przeprowadzą określoną liczbę transakcji sprzedażowych lub osiągną określony próg zarobków, oraz raportowania ich odpowiednim instytucjom. Jeśli Twórca spełni któryś z warunków, będzie miał obowiązek przekazania swoich danych podatkowych i potwierdzenia danych osobowych poprzez wypełnienie formularza DAC7.

Kto ma obowiązek wypełnić formularz DAC7?

Obowiązek wypełnienia formularza DAC7 będzie miał Twórca, który spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:

– W ciągu roku kalendarzowego przeprowadzi 30 lub więcej sprzedaży na platformie pinkpillow.com.pl

LUB

– W ciągu roku kalendarzowego zarobi ponad 2000 euro ze sprzedaży na platformie pinkpillow.com.pl

Jeśli spełnisz któryś z warunków lub będziesz zbliżać się do któregoś z powyższych limitów, Administrator platformy pinkpillow.com.pl skontaktuje się z Tobą z prośbą o wypełnienie formularza DAC7.

Uwaga!

Nie przekazujemy informacji na temat twojej historii płatności oraz podsumowań dochodów ze Sklepu lokalnem organowi podatkowemu, jeśli Twoje zarobki lub liczba sprzedaży nie spełnią powyższych warunków.

Jakie dane są potrzebne do DAC7? 

Osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej (tzw. działalność nierejestrowana):

– Imię i nazwisko (Pełne imię i nazwisko (łącznie z drugim imieniem) w formie, w której widnieje na twoim dowodzie osobistym lub paszporcie),

– Datę urodzenia,

– Adres zamieszkania / zameldowania,

– Identyfikator podatkowy i kraj wydania (PESEL),

Firma:

Pełna nazwa firmy,

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz Numer identyfikacyjny VAT (jeżeli jest dostępny),

Adres firmy.

A także:

– Numer konta bankowego, na które Administrator sklepu wpłaca pieniądze za Zamówienia.

– Imię i nazwisko właściciela konta bankowego lub nazwa firmy, jeśli konto jest firmowe.

Dodatkowo Administrator sklepu pinkpillow.com.pl w formularzu przekaże takie dane jak:

– Kwotę dochodów z pinkpillow.com.pl za dany rok,

– Liczbę zakończonych sprzedaży w pinkpillow.com.pl za dany rok.

W przypadku przekazywania nam formularza DAC7 upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zgodne z prawdą, ponieważ wypełniony formularz DAC7 zostanie przekazany twojemu lokalnemu organowi podatkowemu.

Co w przypadku niewypełnienia formularza DAC7?

Administrator Sklepu pinkpillow.com.pl będzie próbować skontaktować się z Twórcą kilkukrotnie w celu wypełnienia formularza DAC7. Jeśli natomiast Twórca nie wypełni tego formularza, jego produkty zostaną ukryte, a konto wyłączone a dalsza współpraca będzie niemożliwa.


§9 Postanowienia końcowe


1. Treść niniejszego dokumentu jest dostępna dla Twórców na stronie Sklepu pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/regulamin-sklepu.
2. W przypadku wszelkich zmian w niniejszym dokumencie zastosowanie mają przepisy zawarte w §13 Regulaminu Sklepu oraz przepisy obowiązującego prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem oraz Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz niniejszego dokumentu powstałe pomiędzy Administratorem Sklepu a Twórcą, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości co do treści niniejszego dokumentu, zasad i informacji w nim zawartych, prosimy o kontakt z nami.

> KONTAKT <

 

Przejdź do Regulaminu : https://pinkpillow.com.pl/regulamin-sklepu/

Kochasz rękodzieło ?

Zdobądź 5% rabatu na zakupy!

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszymi nowościami ❤

*Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności sklepu pink×pillow

Koszyk