Logo Sklepu pinkpillow.com.pl

Prawdziwe Rękodzieło

z Polski

   Menu

SPRAWDŹ NASZEGO BLOGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PINKPILLOW.COM.PL

Logo pink×pillow - sklep z ozdobami do domu handmade

pink×pillow

Sprzedawca:

Mateusz Kulesza Sprzedaż Internetowa
ul. Okopowa 6A
06-320 Baranowo
NIP: 7582386069
Numer konta ING Bank Śląski: 81 1050 1979 1000 0097 6310 0451

Kontakt ze Sprzedawcą:
Numer telefonu: 884 804 015
Adres e-mail: pinkpillowpolska@gmail.com

Kontakt z Rękodzielnikami:
Kontakt możliwy jest poprzez formularz kontaktowy, klikając w przycisk „Zapytaj o produkt” na stronie każdego Produktu lub „Zadaj pytanie” na stronie Rękodzielnika.


Spis treści


 1.   Definicje i zwroty użyte w Regulaminie
 2.   Zasady i postanowienia ogólne
 3.   Usługi elektroniczne dostępne w Sklepie
 4.   Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 5.   Sposoby, koszt i termin dostawy
 6.   Sposoby i terminy płatności
 7.   Usługa Produkt na Zamówienie.
 8.   Odstąpienie od umowy (tzw. Zwrot towaru)
 9.   Reklamacja z tytułu rękojmi
9.1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
10.  Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych
11.  Prawa autorskie, licencje oraz warunki korzystania z Treści znajdujących się w Sklepie
12.  Opinie w Sklepie Internetowym
13.  Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług oraz zmiany dokonane w Regulaminie
14.  Postanowienia końcowe


§1 Definicje i zwroty użyte w Regulaminie


Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Usług dostępnych na stronie Sklepu, a także określający zasady zawierania Umów Sprzedaży. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy dalej: „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem pinkpillow.com.pl, za pośrednictwem którego, Klient może złożyć Zamówienie oraz korzystać z Usług udostępnianych przez Sprzedawcę. Sklep Internetowy dotyczy domeny głównej pinkpillow.com.pl, jak i jej subdomen, w tym pinkpillow.pl.

Treść / Treści – zdjęcia, elementy graficzne, opisy Produktów, loga, a także wszelkie inne treści dostępne na stronie Sklepu, które są własnością podmiotów wymienionych w §11 ust. 1 Regulaminu.

Usługi Elektroniczne dalej: „Usługi” – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

Konto – Usługa udostępniana przez Sprzedawcę każdemu Klientowi na stronie Sklepu. Usługa ta pozwala Klientowi na wprowadzenie lub edycję swoich danych kontaktowych oraz adresu dostawy, tak by przy składaniu Zamówienia, Klient nie musiał ich każdorazowo wpisywać. Ponadto w panelu Konta, Klient może obserwować aktualny status Zamówienia, a także kontaktować się z Rękodzielnikami. Dane dostępowe do Konta to: Login w postaci adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz szyfrowane Hasło. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Panel Twórcy – Panel udostępniany przez Administratora Twórcom, w ramach podjęcia wspólnej współpracy. Przed podjęciem współpracy, Twórcy przechodzą weryfikację. Więcej znajdziesz w dokumencie “Zasady współpracy dla Twórców obowiązujące w Sklepie pinkpillow.com.pl”.

Koszyk Zakupowy dalej: „Koszyk” – Usługa udostępniana przez Sprzedawcę każdemu Klientowi na stronie Sklepu. Usługa ta pozwala na złożenie Zamówienia jednego lub kilku Produktów. W ramach tej Usługi Klient może zobaczyć aktualnie dodane do Koszyka Produkty, a także decydować o dodawaniu nowych lub usuwaniu wcześniej dodanych Produktów. W Koszyku zakupowym podane są takie informacje dotyczące dodanych przez Klienta do Koszyka Produktów jak: dostępne formy dostawy i płatności, przypuszczalny czas realizacji dostawy Produktów, oraz cena Produktów, cena dostawy, inne koszty wybranych przez Klienta opcjonalnych płatnych usług oraz całkowite podsumowanie kosztów do zapłaty w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży. W Koszyku Zakupowym Klient może wprowadzać również Kody Rabatowe.

Zapisanie się na newsletter dalej: „Newsletter” – Usługa świadczona przez Sprzedawcę, która umożliwia Klientom otrzymywanie na adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości wysyłanych przez Sprzedawcę, dotyczących promocji, nowości i innych informacji dotyczących Sklepu oraz usług oferowanych przez stronę Sklepu. Usługa ta jest świadczona tylko i wyłącznie za zgodą Klienta poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail). Klient, podając adres poczty elektronicznej oraz tym samym wyrażając chęć skorzystania z Usługi Newsletter, oświadcza, że Treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu jest mu znana i wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera. Klient może w każdym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, co opisano w punkcie 9 Polityki Prywatności Sklepu.

Produkt na Zamówienie – Usługa świadczona przez Sprzedawcę, pozwalająca Klientowi złożyć Zamówienie poprzez środki porozumiewania się na odległość w szczególności formularz kontaktowy, lub pocztę elektroniczną (e-mail), a także telefon komórkowy na Produkt wykonany według specyfikacji i wytycznych klienta. Więcej na temat tej Usługi opisano w §7 Regulaminu.

Sprzedawca / Administrator – podmiot świadczący Usługi i dokonujący sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użycie zwrotu Sprzedawca w niniejszym dokumencie odnosi się każdorazowo do: Mateusz Kulesza Sprzedaż Internetowa, ul. Okopowa 6A, 06-320 Baranowo, NIP: 7582386069, właściciel Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem pinkpillow.com.pl. Dane kontaktowe poczta elektroniczna (e-mail): pinkpillowpolska@gmail.com lub numer telefonu: 884 804 015. Sprzedawca nie jest twórcą Produktów widniejących na stronie Sklepu.

Klient – osoba fizyczna lub działająca przez osobę umocowaną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego podczas wykonywania wyżej wymienionych działań, a także zobowiązuje się każdorazowo do okazania takiej zgody na żądanie Sprzedawcy.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Twórca (Producent / Rękodzielnik / Projektant / Pracownia) – Osoba lub grupa osób wykonująca co najmniej jeden Produkt prezentowany na stronie Sklepu Internetowego pod adresem pinkpillow.com.pl. Są to osoby prywatne wykonujące swoje prace w ramach działalności nierejestrowanej lub posiadające działalność gospodarczą. Administrator podejmuje również współprace z niedużymi Pracowniami. Opisy Produktów oraz stron informacyjnych Sklepu używają terminów Producent, Rękodzielnik, Pracownia oraz Projektant wymiennie. Osoby te odpowiadają za tworzenie opisów Produktów oraz dodawanie do nich zdjęć na stronie Sklepu, a także odpowiedzialni są za wykonanie Zamawianych Produktów oraz odpowiadanie na zapytania kierowane do nich przez Klientów Sklepu poprzez formularz kontaktowy, o którym mowa we wstępie tego Regulaminu. Administrator współpracuje z Twórcami według zasad określonych w niniejszym dokumencie “Zasady współpracy dla Twórców obowiązujące w Sklepie pinkpillow.com.pl”, Regulaminu sklepu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Przedmiot Transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronach Sklepu.

Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez Sklep Internetowy, określające jednoznacznie Produkt, jego cechy i ilość, a także dane Klienta konieczne do ewentualnego zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Klienta oraz Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Umowa Sprzedaży określa Produkt, jego cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne informacje. Każdy zamówiony Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.

Kod rabatowy – elektroniczny kod w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający do jego realizacji w Sklepie, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki).


§2 Zasady i postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem pinkpillow.com.pl.
2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem pinkpillow.com.pl, prowadzony jest przez Mateusz Kulesza Sprzedaż Internetowa, ul. Okopowa 6A, 06-320 Baranowo, NIP: 7582386069. Dane kontaktowe adres poczty elektronicznej (e-mail): pinkpillowpolska@gmail.com lub numer telefonu: 884 804 015.
3. Regulamin oraz jego treść skierowana jest do Klientów, będących Konsumentami, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu, jego Usług Elektronicznych lub zawierających Umowę Sprzedaży.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia oraz korzystania z Usług takich jak: założenie i prowadzenie Konta, Zapisanie się na newsletter oraz skorzystanie z Usługi Produkt na Zamówienie.
5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu oraz na zasadach systemu logistycznego zwanego dropshipping, w związku z czym prezentowane na stronie Sklepu Produkty, będą, lub mogą być wysłane, z innego miejsca niż znajduje się główna siedziba Sklepu, podana we wstępie tego Regulaminu.
6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, jak i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są wykonane ręcznie przez Rękodzielników z zachowaniem należytej staranności.
7. Informacje prezentowane na stronach Sklepu lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość tj. wiadomość elektroniczna (e-mail) z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, skierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
8. W ramach wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w celu realizacji Zamówienia, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet np. laptop, komputer lub telefon komórkowy (smartfon).
9. Klient powinien używać Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci powinny używać lub mieć kontakt z Produktem tylko pod opieką i nadzorem osób dorosłych. Sprzedawca nie odpowiada za niewłaściwe użytkowanie Produktu.

 


§3 Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie


1. Klient na stronach Sklepu może korzystać z takich Usług Elektronicznych jak:
a) możliwość przeglądania Treści umieszczonych na stronach Sklepu;
b) założenie i obsługa Konta;
c) korzystanie z Koszyka Zakupowego;
d) składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
e) prezentowanie treści reklamowych dopasowanych do zainteresowań Klientów;
f) Zapisanie się na newsletter;
g) możliwość skorzystania z Usługi Produkt na Zamówienie, w którym Produkt może być wykonany według specyfikacji i wytycznych Klienta.
h) możliwość wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Produktu oraz stronie Rękodzielnika, a także Klient może korzystać z czatu dostępnego na wszystkich stronach Sklepu.
2. Korzystanie z Konta przez Klienta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Umowa o Świadczenie Usług dotycząca Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, wysłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracji. Umowa o Świadczenie Usług dotycząca Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, w związku z czym Klient może w każdej chwili zrezygnować z Umowy i tym samym usunąć Konto. Klient może tego dokonać poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: pinkpillowpolska@gmail.com lub listownie na adres: ul. Okopowa 6A, 06-320 Baranowo. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie.
4. Korzystanie z Usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
5. Klient, korzystając z Usług Elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest w szczególności do:
a) w formularzach udostępnianych na stronach Sklepu podawania prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
b) w przypadku zmiany danych Klienta, niezwłocznego zaktualizowania danych podanych Sprzedawcy podczas zawierania Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży. Klient ma możliwość zmiany danych również z panelu dostępnego w ramach Usługi Konta;
c) korzystania z Usług i funkcjonalności Sklepu w sposób nieuciążliwy i niezakłócający funkcjonowanie pozostałym Klientom, Sprzedawcy oraz Sklepu. Za działanie zakłócające może być uznane m.in. podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, za pomocą botów, lub korzystanie z Usług i funkcjonalności Sklepu w sposób wskazujący podejrzenie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, albo przepisów prawa;
d) terminowej zapłaty kwoty za Produkt i dostawę ustalonych w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży w pełnej wysokości;
e) terminowego odbioru Zamówienia;
f) niedostarczania oraz niepublikowania na stronach Sklepu treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
g) niepublikowania na stronach Sklepu niezamówionej informacji handlowej oraz innych treści bezprawnych;
h) niepodejmowania działań informatycznych, programistycznych lub wszelkich innych działań mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta oraz ingerencję w zasady i techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i udostępnianych w nim Usług Elektronicznych;
i) niekopiowania ani modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostępnych na stronach Sklepu.
6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: pinkpillowpolska@gmail.com lub listownie na adres: ul. Okopowa 6A, 06-320 Baranowo. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


§4 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
2. W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem pinkpillow.com.pl lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
4. Zamówienia składane poprzez Sklep Internetowy można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Klient, składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będzie musiał podjąć w kolejności poniższe działania:
a) dodać co najmniej jeden Produkt, który chce zamówić, do Koszyka Zakupowego.
b) w ramach Usługi Koszyka Zakupowego, Klient będzie mógł zobaczyć w nim aktualnie dodane Produkty, ich cenę, a także wybrać formę dostawy oraz wprowadzić Kod Rabatowy. W Koszyku zakupowym będzie również podsumowanie kwoty do zapłaty, czyli zsumowana cena Produktów dodanych do Koszyka, koszt dostawy oraz odliczenie ewentualnego rabatu w ramach Kodu Rabatowego, wprowadzonego przez Klienta.
c) kolejnym krokiem będzie samodzielne wypełnienie formularzu z danymi Klienta. Dane podane w formularzu muszą być poprawne, kompletne i aktualne, w szczególności adres dostawy Produktu/ów, a także adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu.
d) W kolejnym kroku klient przejdzie do podsumowania zamówienia, gdzie będzie mógł wybrać formę płatności. Tutaj Klient będzie musiał zaakceptować Regulamin po uprzednim zapoznaniu się z nim. Klient musie zapoznać się z Regulaminem samodzielnie. Regulamin znajduje się na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/regulamin-sklepu.
e) po wybraniu formy płatności i akceptacji Regulaminu, Klient w zależności od wybranej formy płatności zostanie przekierowany na stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności, lub podane zostaną Klientowi dane do przelewu na konto Sprzedawcy. Dane do przelewu można również znaleźć na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt oraz dane do przelewu” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/dane-kontaktowe-oraz-dane-do-przelewu.
f) potwierdzenie złożenia Zamówienia i płatności za Zamówienie Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu podany w formularzu w Koszyku Zakupowym, podczas składania Zamówienia.
6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia (Status Czeka na realizację), co wiąże się z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości) lub informacją nieprzyjęcia wszystkich, lub części ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia.
7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert/y tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w §4 ust.6 powyżej, w zakresie wskazanych w niej Produktów. W przypadku Produktów nieprefabrykowanych zamówionych w ramach Usługi Produkt na Zamówienie, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert/y tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w §4 ust.6 powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów, chyba że Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia w zakresie zamówionego Produktu nieprefabrykowanego. Wówczas Umowa Sprzedaży w zakresie oferty dotyczącej Produktu nieprefabrykowanego zostaje uznana za niezawartą.
8. Sprzedawca w trakcie realizacji Zamówienia może informować Klienta o statusie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu podane przez Klienta w formularzu Zamówienia.
9. W przypadku pytań dotyczących Zamówienia, informacji o braku dostępności Produktu lub brakiem materiałów niezbędnych do produkcji Produktu, a także w przypadku innych problemów związanych z Zamówieniem Klienta, Sprzedawca może kontaktować się z Klientem poprzez środki porozumiewania się na odległość tj. pocztę elektroniczną (e-mail) lub numer telefonu podane przez Klienta w formularzu Zamówienia. Tę możliwość posiadają również Rękodzielnicy odpowiedzialni za wykonanie zamówionych Produktów w ramach złożonego Zamówienia.
10. Sprzedawca może anulować Zamówienie w przypadku podania niepoprawnych, niepełnych lub nieaktualnych danych przez Klienta w formularzu Zamówienia oraz braku kontaktu z Klientem w celu uzyskania poprawnych, aktualnych lub brakujących danych.
11. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert. Klient wtedy będzie mógł potwierdzić wolę realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, lub anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co jednocześnie nie narusza przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
12. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
13. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia, a także w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
14. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia lub anulowania Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi wpłacone przez niego płatności, w zakresie, w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
15. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu pinkpillow.com.pl są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, która to podana jest oddzielnie w Koszyku Zakupowym podczas składania Zamówienia. Na wysokość kwoty za dostawę może wpływać fakt zamówienia Produktów tworzonych przez kilku różnych Rękodzielników, w przypadku którego to Zamówienia, Produkty zostaną nadane w kilku oddzielnych paczkach z różnych miejsc Polski. Klient musi wtedy pokryć kilka dostaw, o czym był informowany podczas składania Zamówienia w Koszyku Zakupowym, gdzie miał możliwość wybrania formy dostawy dla Produktów od poszczególnych Rękodzielników.
16. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu, koszty dostawy oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta opcjonalnych płatnych usług. O całkowitej wartości zamówienia oraz o obowiązku ich zapłacenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


§5 Sposoby, koszt i termin dostawy


1. Możliwe sposoby dostawy Zamówienia w Sklepie ustalane są indywidualnie przez Rękodzielników wystawiających swoje Produkty na platformie pinkpillow.com.pl.
2. Produkty zamówione w Sklepie w ramach Umowy Sprzedaży dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. W przypadku gdy podane dane są nie kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i poinformuje go niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy, które widnieją w Koszyku Zakupowym po dodaniu Produktu/ów do niego. Koszty te przeliczają się automatycznie dla każdego Produktu i zależą od wagi oraz gabarytu spakowanego Produktu. Koszty dostawy podane są każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, w szczególności w Koszyku Zakupowym oraz podczas składania Zamówienia.
5. Dostępność sposobów dostawy może różnić się w zależności od Produktu/ów.
6. Niektóre sposoby dostawy mogą nie być dostępne ze względu na Produkt lub ich ilość dodaną do Koszyka.
7. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny Sprzedawcy na przygotowanie Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od uznania rachunku bankowego albo konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Czas ten liczony jest do dnia przekazania Zamówienia przewoźnikowi realizującemu dostawę lub do punktu nadań i odbioru paczek w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
8. Czas realizacji Zamówienia jest zgodny z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Sklepu, w Koszyku Zakupowym, a także każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży w szczególności w Koszyku Zakupowym podczas składania Zamówienia.
9. W czas realizacji zamówienia nie wlicza się czas dostawy, który to jest niezależny od Sprzedawcy.
10. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i zależny jest od przewoźnika, który dostarcza Zamówienie.
11. Czas dostawy podany przy sposobach dostawy znajdujących się na stronie Sklepu w zakładce „Czas i sposób dostawy” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/czas-i-sposob-dostawy, jest czasem orientacyjnym.
12. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych czasach realizacji, za czas realizacji Zamówienia uznaje się ten najdłuższy.


§6 Sposoby i terminy płatności


1. Możliwe sposoby płatności za zamówiony Produkt w Sklepie to:
a) płatność z góry:
• za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tj. Przelew Internetowy, BLIK;
• za pomocą kart płatniczych takich jak: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
• za pomocą Google Pay;
• przelewem na konto bankowe Sprzedawcy tj. Przelew tradycyjny;
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych jest firma Autopay S.A. (dawne Blue Media S.A.)
3. Możliwe sposoby płatności dostępne w Sklepie określone są w zakładce „Formy płatności” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/formy-platnosci, a także każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, w szczególności w Koszyku Zakupowym podczas składania Zamówienia.
4. Podczas wybrania sposobów płatności Przelew Internetowy, BLIK, Google Pay oraz za pomocą kart płatniczych, Klient może być przeniesiony na stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
5. W przypadku nieotrzymania przelewu od Klienta, który wybrał płatność z góry tj. Przelew Internetowy, BLIK, Google Pay, Płatność kartą płatniczą lub Przelew tradycyjny, Sprzedawca może kontaktować się z Klientem poprzez środki porozumiewania się na odległość tj. pocztę elektroniczną (e-mail) lub numer telefonu w celu przypomnienia Klientowi o płatności.
6. Nieuiszczenie płatności:
a) w przypadku płatności elektronicznej bądź kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia;
b) w przypadku płatności Przelewem tradycyjnym – w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia,
spowoduje nieprzyjęcie złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. W przypadku zapłacenia przelewem na konto Sprzedawcy po upływie terminu, o którym mowa w pkt. b) powyżej, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z którego użyciem została ona zapłacona.
7. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu. Przepis ten nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (co opisano w §7 Regulaminu).
8. Na każdy sprzedany Produkt, Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (w formie elektronicznej, zgodnie z art. 2 pkt. 31 i 32 Ustawy o VAT), przesyłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia.
9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta za pomocą płatności Przelew Internetowy, Google Pay, BLIK Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy Klienta, a w przypadku płatności kartą płatniczą na rachunek przypisany do karty płatniczej Klienta.


§7 Usługa Produkt na Zamówienie


1. Udostępniana przez Sprzedawcę Usługa Produkt na Zamówienie, pozwala Klientowi złożyć Zamówienie poprzez środki porozumiewania się na odległość w szczególności pocztę elektroniczną (e-mail) lub telefon komórkowy na Produkt wykonany według specyfikacji i wytycznych Klienta.
2. Umowa Sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą na Produkt/y Zamówione w ramach Usługi Produkt na Zamówienie zawierana jest po uprzednim ustaleniu warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności Produktu, którego dotyczy umowa, jego specyfikacji, ceny za Produkt, formy dostawy i jej ceny, czasu realizacji oraz całkowitej podsumowanej kwoty do zapłaty za Zamówienie. Ponadto Sprzedawca udostępnia Klientowi treść Regulaminu w szczególności §7.
3. Klient, akceptując warunki Umowy Sprzedaży, zawieranej w ramach Usługi Produkt na Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem.
4. Umowa Sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą na Produkt/y Zamówione w ramach Usługi Produkt na Zamówienie zawierana jest po opłaceniu w całości przez Klienta Zamówienia z góry za pomocą Przelewu tradycyjnego, o którym mowa w §6 pkt. 1 ust. a) Regulaminu, na rachunek konta bankowego i dane Sprzedawcy, podane na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt oraz dane do przelewu” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/dane-kontaktowe-oraz-dane-do-przelewu, a także we wstępie tego Regulaminu.
5. Nieuiszczenie płatności przez Klienta za Zamówienie w ramach Usługi Produkt na Zamówienie w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta oferty. W przypadku zapłacenia płatności przelewem po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z którego użyciem została ona zapłacona.
6. Po otrzymaniu płatności za Zamówienie w ramach Usługi Produkt na Zamówienie, Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numeru telefonu o otrzymaniu płatności za Zamówienie oraz prześle wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia (Status Czeka na realizację), co wiąże się z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości).
7. Umowa Sprzedaży w ramach Usługi Produkt na Zamówienie, zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert/y tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w §7 ust. 6 w zakresie wskazanych w niej Produktów.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §8 Regulaminu, nie przysługuje na Produkty zamówione w ramach Usługi Produkt na Zamówienia, w której to zamówiony Produkt tworzony jest według specyfikacji i na potrzeby Klienta, zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta tj. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9. Sprzedawca w trakcie realizacji Zamówienia może informować Klienta o statusie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu.
10. W przypadku pytań dotyczących Zamówienia, a także w przypadku innych problemów związanych z Zamówieniem Klienta, Sprzedawca może kontaktować się z Klientem poprzez środki porozumiewania się na odległość tj. pocztę elektroniczną (e-mail) lub numer telefonu.
11. Czas realizacji na Zamówienie złożone w ramach Usługi Produkt na Zamówienie ustalany jest indywidualnie z Klientem podczas ustalania warunków Umowy Sprzedaży.
12. Na każdy sprzedany Produkt w ramach Usługi Produkt na Zamówienie, Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (w formie elektronicznej, zgodnie z art. 2 pkt. 31 i 32 Ustawy o VAT), przesyłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta przy ustalaniu warunków Umowy Sprzedaży.


§8 Odstąpienie od umowy (tzw. Zwrot towaru)


1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oświadczenia).
2. Termin 14-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez nią osobie trzeciej innej niż przewoźnik. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów i są one dostarczane osobno, partiami, termin ten liczony jest od dnia dostarczenia ostatniego Produktu.
3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia oświadczenia Konsumenta, w sposób, który umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę. Możliwe sposoby dostarczenia dokumentu to:
– pisemnie na adres podany na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt i dane do przelewu” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/dane-kontaktowe-oraz-dane-do-przelewu, a także na wstępie tego Regulaminu,
– na adres poczty elektronicznej (e-mail): pinkpillowpolska@gmail.com.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od umowy. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy można pobrać ze strony Sklepu „Zwroty i Reklamacje” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/zwroty-i-reklamacje.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6. Zwrot Produktu/ów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą w celu ustalenia adresu zwrotu. Zakupiony Produkt w stanie nienoszącym znamion użytkowania czy zniszczenia, należy zwrócić na ustalony ze Sprzedawcą adres. Prosimy o załączenie do zwracanego Produktu dowodu zakupu. Cała procedura odstąpienia od umowy i zwrotu produktu podana jest na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacja” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/zwroty-i-reklamacje.
7. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
8. W przypadku gdy Konsument skorzysta z Ustawowego prawa odstąpienia od umowy, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do ponownej sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie etykiet, metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez uprawnioną do tego osobę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ramach Zamówionych Produktów, jednakże jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Zamówienie dokonane przez Konsumenta, do chwili otrzymania Produktu/ów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca zwróci płatność na numer rachunku podany w formularzu zwrotu lub na ten sam numer rachunku, z którego dokonana była zapłata za Zamówienie.
11. Klient do momentu otrzymania wiadomości o statusie informującym o wysłaniu Zamówienia może je anulować bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą lub Rękodzielnikiem tworzącym zamówione Produkty, co nie narusza prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
12. Prawo zwrotu nie dotyczy rzeczy nieprefabrykowanej tj. Produktu wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zapis ten tyczy się również Produktów wykonanych w ramach Usługi udostępnianej przez Sklep, Produkt na Zamówienie, w której to Produkt wykonywany jest według specyfikacji Klienta, co opisano w §7 Regulaminu.


§9 Reklamacja z tytułu rękojmi


1. Klient ma prawo złożyć reklamację wadliwego Produktu, w ramach uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi w szczególności zapisanych w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt nieposiadający wad.
3. Za wadliwy Produkt uznaje się przedmiot, który jest niezgodny z opisem Produktu, widniejącym na stronie Sklepu, a także, jeśli Produkt dostarczony do Klienta posiada wadę, pomniejszającą jego wartość lub użyteczność, o której była mowa w opisie Produktu.
4. W ramach reklamacji z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do naprawy Produktu lub wymiany na produkt bez wad. W przypadku gdy Sprzedawca nie będzie w stanie naprawić lub wymienić Produktu na nowy, Klientowi przysługuje prawo żądania obniżenia ceny reklamowanego Produktu lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. Czas reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od dnia zakupu Produktu.
6. Reklamację na podstawie rękojmi należy złożyć na adres Sprzedawcy, podany na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt oraz dane do przelewu” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/dane-kontaktowe-oraz-dane-do-przelewu oraz na wstępie tego Regulaminu. Składając reklamację, należy dostarczyć do Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne, według instrukcji podanej na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/zwroty-i-reklamacje.
7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
8. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamowanego Produktu, konieczna będzie wysyłka wadliwego Produktu, lub Klient wybierze opcję naprawy wadliwego Produktu, koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca.


§9.1 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedawcą. Wykaz Inspektoratów można znaleźć m.in. pod adresem: Wykaz Inspektoratów;
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym;
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i zasad dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz pod niżej wymienionymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
Pozasądowe Rozwiązywanie sporów Konsumenckich
Sprawy Indywidualne
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej


§10 Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych


1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Sprzedawca. Dane adresowe oraz kontaktowe Sprzedawcy i tym samym administratora danych osobowych znajdują się we wstępie tego Regulaminu.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, założenia Konta oraz korzystania z określonych Usług Elektronicznych udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z czym Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Całą treść rozporządzenia znajdą Państwo pod tym linkiem: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności i Polityka cookies” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.


§11 Prawa autorskie, licencje oraz warunki korzystania z Treści znajdujących się w Sklepie


1. Treść w tym zdjęcia, grafika, opisy Produktów, znaki graficzne, loga znajdujące się w Sklepie pinkpillow.com.pl :
• są własnością Sprzedawcy,
• są wystawione przez Rękodzielników, w ramach dodawania przez nich Produktów na stronie Sklepu, w tym odpowiadają oni za tworzeni opisów Produktów, zdjęcia produktowe, treści dotyczące ich osoby i działalności,
• pochodzą z darmowych baz grafik i zdjęć takich jak: www.pexels.com oraz www.flaticon.com, użytych w ramach licencji autora tych zdjęć lub grafik. Więcej na temat licencji użytych zdjęć i grafik z darmowych banków znajdziesz poniżej:
Licencja Pexels,
Licencja Flaticon.
2. Klient uprawniony jest do korzystania z wyżej wymienionych Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest tylko i wyłącznie dopuszczalne na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.


§12 Opinie w Sklepie Internetowym


1. Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Produktu w Sklepie.
2. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie.
3. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę na stronach Sklepu i są one dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep oraz wizytówkę Sprzedawcy na stronie TrustMate.io pod adresem: https://trustmate.io/opinie/pinkpillow-com-pl.
4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy, lub osób trzecich.
5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii.
6. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.


§13 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług oraz zmiany dokonane w Regulaminie


1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub inną umowę licencji udzieloną na podstawie §11 Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów, lub organów;
b) zmiana sposobu świadczenia Usług wynikła wyłącznie ze względów technicznych lub technologicznych;
c) zmiana zakresu lub świadczenia Usług, do których stosują się zapisy niniejszego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności, lub Usług objętych Regulaminem.
2. Niezależnie od treści ust. 1, Sprzedawca, mając na uwadze szczególną dbałość o ochronę danych osobowych Klienta oraz ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie przez nieprzerwany okres wynoszący minimum 3 lata.
3. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
5. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a) zmiana obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów, lub organów;
b) zmiana sposobu świadczenia Usług wynikła wyłącznie ze względów technicznych, lub technologicznych;
c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług, do których stosują się zapisy niniejszego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności, lub Usług objętych Regulaminem.
6. W przypadku dokonania zmian, w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia tekstu Regulaminu włącznie z wprowadzonymi zmianami, poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w przypadku braku takiego wskazania – z dniem, kiedy Sprzedawca wysłał informację o zmianie Regulaminu. Zmiany dokonane w Regulaminie nie wpływają na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianami Regulaminu.
8. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu Konta z powodu ważnych przyczyn, za które uważa się:
a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej przez Sprzedawcę Usługi;
c) zmiana funkcjonalności Konta, która wymaga modyfikacji regulaminu Konta.
9. Klient zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) przypisanego do Konta Klienta.
10. W przypadku zmian dotyczących Konta, Klient nie wyrażając akceptacji dla planowanej zmiany regulaminu Konta, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, na żądanie Klienta.
11. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany, do chwili wejścia jej w życie, przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.


§14 Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są tylko i wyłącznie w języku polskim.
2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin” pod adresem: https://pinkpillow.com.pl/regulamin-sklepu.
3. Korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Wybór polskiego prawa na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Konsumentowi przysługują prawa nadane mu w Ustawie o Prawach Konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) i my jako Sklep Internetowy pinkpillow.com.pl, w pełni je respektujemy i stosujemy. Przepisy prawa przysługujące Konsumentowi z Ustawy o Prawach Konsumenta mają pierwszeństwo w przypadku niezamierzonej niezgodności zawartej w przepisach niniejszego Regulaminu.

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości co do treści Regulaminu, zasad i informacji w nim zawartych, prosimy o kontakt z nami.

> KONTAKT <

 

Przejdź do Zasad współpracy dla Twórców : https://pinkpillow.com.pl/zasady-wspolpracy-dla-tworcow/

Kochasz rękodzieło ?

Zdobądź 5% rabatu na zakupy!

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszymi nowościami ❤

*Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności sklepu pink×pillow

Koszyk